Disclaimer

Door het bezoeken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is onder meer bedoeld als middel om u te informeren over de producten/diensten van Het Food Koncept. Hoewel Het Food Koncept zorgvuldig omgaat met het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Het Food Koncept geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegeven informatie. Het Food Koncept kan evenzeer niet in staan voor een foutloze of ononderbroken functionerende website.

Informatie van derden

Wanneer Het Food Koncept naar websites van derden verwijst, betekent dit niet automatisch dat Het Food Koncept de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanraadt. Het Food Koncept is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of gebruik van deze websites. De verwezen links worden door u dan ook op eigen risico bezocht.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die te maken hebben met de informatie op deze website, zijn niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Aanpassingen

Het Food Koncept behoudt zich het recht voor de informatie op deze website altijd te wijzigen. Hiervoor hoeft vooraf geen aankondiging plaats te vinden. Het is dan ook aan de klant om alles regelmatig na te lezen: de algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en andere documenten en content kan namelijk veranderen.

Responsible disclosure

Ondanks zorgvuldige beveiliging, kan het voorkomen dat er een zwakke plek in ons systeem zit. Wanneer u zo’n probleem waarneemt, heeft u de verplichting dit zo snel mogelijk te melden aan ons. Dit doet u door een mail te sturen naar [email protected] Het Food Koncept geeft dit zo snel mogelijk door aan de IT-partij. Wanneer u een kwetsbaarheid ondervindt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • Veranderingen in het systeem door te voeren.
 • Malware te plaatsen.
 • Toegang te verkrijgen tot ons systeem en/of de toegang te delen met anderen.
 • Gegevens of configuraties van het systeem te kopiëren, veranderen of verwijderen (evenals directorylisting of screenshots maken).

Privacy en cookie policy

Indien het onderstaande document niet leesbaar is, klik dan hier.

Algemene voorwaarden – Het Food Koncept Recordpoging event (5 september 2021)

Artikel 1. Algemeen

 1. Tickets voor het event zijn enkel geldig voor en op het event en dit op 5 september 2021 op het Kolonel Dusartplein te Hasselt.
  1. Met uitzondering van volgende omstandigheid; annulatie door Het Food Koncept in verband met slechte weersomstandigheden (zie Artikel 2.).
   In dit geval kan de klant zijn ticket gebruiken in het New Koncept restaurant, gelegen op Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt en dit tot en met 31 oktober.
 2. Drankbonnen zijn enkel geldig op het event en dit op 5 september 2021 op het Kolonel Dusartplein te Hasselt.
  1. Met uitzondering van volgende omstandigheid; annulatie door Het Food Koncept in verband met slechte weersomstandigheden (zie Artikel 2.).
   In dit geval kan de klant zijn drankbonnen gebruiken in het New Koncept restaurant, gelegen op Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt en dit op 5 september 2021.
 3. Teruggave van geld op tickets en/of drankbonnen wordt niet toegekend, ook niet in geval van ziekte of uitzonderlijke omstandigheden.
 4. De klant/bezoeker is verplicht aanwezig te zijn op de shift die hij/zij heeft gekozen bij het bestellen en aankopen van het ticket.

Artikel 2. Annulatie van het event

 1. Indien er zich slecht weer plaatsvindt zal het Recordpoging event doorgaan in het restaurant New Koncept gelegen op Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt.
 2. In geval van annulatie zal Het Food Koncept dit op voorhand communiceren naar het publiek via hun sociale media kanalen.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 011 91 67 04

E-mailadres: [email protected]

Adres: Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt

 

Deze voorwaarden gelden voor het Recordpoging event.
Onderaan vindt u de algemene voorwaarden terug voor het bedrijf Het Food Koncept.

Algemene voorwaarden – Het Food Koncept

Artikel 1. Algemeen

 1. New Koncept en ’t Koncept zijn benamingen van Het Food Koncept met ondernemingsnummer: 0674.996.571.
 2. Het bedrijf is gevestigd aan de Zuivelmarkt 58, 3500 te Hasselt (België).
 3. Met wij, we of ons worden de medewerkers of ingeschakelde derde partijen van Het Food Koncept bedoeld.
 4. De klant is degene die een overeenkomst aangaat met Het Food Koncept.
 5. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden genoemd worden zijn exclusief btw.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid/geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen, waarbij New Koncept producten en diensten levert of aanbiedt.
 2. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Wanneer is gebleken dat één of meer clausules in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de rest van de algemene voorwaarden in stand. In dit geval worden de clausules vervangen door nieuwe clausules.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in het Nederlands.
 5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de algemene voorwaarden vanuit het Nederlands te laten vertalen wanneer de klant de taal niet (voldoende) beheerst.

Artikel 3. Overeenkomst en offertes

 1. New Koncept behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.
 2. New Koncept kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Ook wanneer sprake is van overmacht kan New Koncept niet aan haar verplichtingen worden gehouden. In deze gevallen kan New Koncept haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst definitief ontbinden.
 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. New Koncept is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding van de offerte schriftelijk is bevestigd door de klant en New Koncept binnen de 30 dagen is bevestigd.
 4. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan en de in publicaties van New Koncept voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft New Koncept het recht om binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de klant de offerte te herroepen.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen of offertes.
 6. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die New Koncept heeft ontvangen van de klant

 

Artikel 4. Contractsduur en beëindiging

 1. De overeenkomst is geldig tot het product is opgeleverd.
 2. Wanneer de overeenkomst tussen New Koncept en de klant betrekking heeft op het meermaals leveren van dezelfde dienst, wordt geacht dat het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Alle betalingen dienen netto zonder disconto te gebeuren op de zetel van New Koncept.
 2. De betalingstermijn staat aangegeven op de factuur. Deze dient nageleefd te worden, zoals eerder vermeld in deze algemene voorwaarden. Ook het bankrekeningnummer is hierop te vinden.
 3. Bij niet tijdige betaling behoudt New Koncept zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst direct stop te zetten. Vanaf dat moment is aan New Koncept een rente verschuldigd van 5% per te laat betaalde dag op het openstaande bedrag.
 4. Bij gebreke aan betaling wordt bij elke herinnering €12,50 administratiekosten aangerekend om de opvolging en extra werkzaamheden met betrekking tot het openstaande bedrag te dekken. Elke laattijdige betaling of niet-nakoming van tenminste één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. New Koncept blijft houder en eigenaar van de rechten die berusten op onder meer het merk, modellen, de handelsnaam, de huisstijl, eigen foto’s, de content, e.d.
 2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van New Koncept noch gekopieerd, noch vertaald, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden wanneer dit commerciële doeleinden heeft.
 3. Bij niet nakoming van deze voorwaarden m.b.t. het intellectuele eigendom zal de klant een boete van €5000,00 (vijfduizend euro) per dag en per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 7. Klachtenprocedure

 1. Indien de klant klachten heeft over de verrichte werkzaamheden, dient hij/zij dat binnen de zeven dagen kenbaar te maken aan New Koncept per aangetekende post naar New Koncept Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt.
 2. Na het ontvangen van de klacht, zal New Koncept reageren binnen de drie werkdagen met een gepaste oplossing.
 3. New Koncept kan zich wenden tot een geschilleninstantie. Een geschilleninstantie wordt altijd eerst ingeschakeld alvorens een van de twee partijen zich wendt tot de rechtbank.
 4. Link naar het ODR platform

 

Artikel 8. Rechtbank

 1. Indien de geschillenregeling niet voldoende blijkt te zijn, behoren alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt.
 2. New Koncept behoudt zich het recht voor om een zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de klant.

 

Artikel 9. GDPR

 1. De klant erkent kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en disclaimer. Deze maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden en worden beschouwd als aanvaard.
 2. Bij uitvoering van een door de contractant aangevraagde aanlevering van al dan niet vertrouwelijke (persoons)data in het kader van de GDPR, zal New Koncept de klant hiervoor redelijke kosten aanrekenen. Deze dienen voldaan te zijn alvorens ontvangst van de data.

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 011 91 67 04

E-mailadres: [email protected]

Adres: Zuivelmarkt 58, 3500 Hasselt